MISIUNI  DIPLOMATICE  LA  PETRU I

Secolul XVII era pe sfârşite. Peninsula Balcanică se afla în condiţiile menţinerii dominaţiei otomane şi ofensivei austriece. O forţă capabilă să scuture jugul musulman  popoarele peninsulei o vedeau în Rusia, a cărei autoritate politică crescuse considerabil. Forţa crescândă a statului est-european inspiră popoarelor balcanice încredere fermă în zdrobirea inevitabilă a maşinii militare a padişahului, ceea ce constituia o condiţie obligatorie a eliberării supuşilor creştini ai Porţii.1

 

Dimitrie_CantemirFridrih Enghels scria … nouă zecimi din populaţia Turciei europene vor vedea în Rusia singurul lor sprijin, pe eliberatorul lor, mîntuitorul lor… ocrotitorul lor. Şi asta cu atît mai mult că ajutorul rus era singura scăpare de jugul turcesc.2

Asemeni Moldovei un ajutor din partea Rusiei îl căuta activ şi domnitorul Munteniei Constantin Brâncoveanu3 (1688-1714). În afară de jugul turcesc, Muntenia era ameninţată de Austria şi Polonia. În una din scrisorile trimise lui Petru I (supranumit „cel Mare”) cu un sol special, Gheorghe Castriotu, domnitorul muntean scria: „Nu încetăm de a vă ruga cu umilinţă, Înălţimea Voastră împărătescă, să veniţi în ajutor în folosul sărmanilor creştini, care toţi împreună cu mare nădejde aşteaptă zi şi noapte… ca să fie izbăviţi de aprigul duşman de credinţă”.4

Încă din 1697 C. Brâncoveanu a trimis la Moscova pe Gheorghe Castriotu. Acesta era din Castria, aşezare din  Grecia (de aici probabil că-i vine şi numele de familie). Numele era asemănător celui cunoscut luptător pentru libertatea Albaniei, contemporan cu Ştefan cel Mare, Gheorghii Castriotu Scanderbeg (Iscander). Poate nu-i nici o legătură, după cum prea bine s-ar putea să tragă din aceeaşi familie, care avea ramificaţii bogate în întreaga peninsulă Balcanică.

Gheorghe Castriotu a venit în Muntenia la Brîncoveanu şi s-a dovedit o minte iscusită şi un gînd temperar, fapt care l-a determinat pe domnitor să aibî încredere în el şi să-l folosească în diplomaţie. Şi Gheorghe Castriotu, om cu o viziune largă asupra mecanismelor care guvernau relaţiile dintre state şi-a pus întreaga capacitate în slujba realizării planurilor lui C. Brâncoveanu şi a depus toate eforturile să fie la înălţimea aşteptată de domnitorul ţării. Dar nici Gheorghe Castriotu nu era primul diplomat muntean la Moscova. Încă în timpul lui Şerban Cantacuzino,5 acesta îl trimite în ultimul an de domnie (1687) la Moscova pe arhimandritul mănăstirii Sf. Petru şi Pavel de pe muntele Atos, pe muntele Isaia, o personalitate bisericească autoritară. Scopul nemărturisit era de a încheia o alianţă între Muntenia şi Rusia. Împrejurările impuneau calea religioasă, a unirii eforturilor  popoarelor balcanice ortodoxe, împotriva ofensivei turceşti musulmane. Aşa se explica de ce Şerban Vodă apelase tocmai la un arhimandrit de vază al timpului şi de ce la întoarcere în Bucureşti din această importantă misiune Isaia aducea cu sine răspunsul din partea patriarhului Ioachim al Rusiei, care asigura pe munteni că Rusia va fi alături de popoarele balcanice asuprite de turci. Şerban Cantacuzino a urmărit necontenit realizarea unei asemenea alianţe. O dovedeşte aceasta faptul că în vara anului 1618, deci în anul îmbolnăvirii şi morţii sale a trimite la Moscova pe Isaia. Era urmată aceeaşi modalitate religioasă, dar scopul politic se evidenţia clar; alianţa Munteniei cu Rusia. Cele două aspecte religios şi politic se împleteau – Isaia avea scrisori din partea patriarhului Dionisie al Constantinopolului şi patriarhului sîrb Arsenie al II-lea. Alături de ele erau şi scrisori de la domnul muntean. Misiunea lui Isaia la Moscova fusese de prestigiu şi ţarii i-au acordat cinstea cuvenită. A fost încheiat un protocol privind ridicarea tuturor creştinilor în lupta împotriva otomanilor.

Gheorghe Castriotu era trimisul lui C. Brîncoveanu, dar continua solia lui Isania. Domnitorul Munteniei nu-l trimisese pe Castriotu pe teren gol. Chemase mai întîi la palatul domnesc pe reprezentanţi ai bisericii ortodoxe din Balcani, conducători vestiţi ai sârbilor, macedonienilor, bulgarilor şi albanezilor şi boieri moldoveni aflaţi sub propecţia sa.6

Se sfătuieşte cu ei şi ajunsese cu toţii la aceiaşi părere, că trebuie să se ridice neîntîrziat la lupta de eliberare a popoarelor din Balcani de sub jugul otoman. Pentru aceasta, tratatul cu Rusia devenise o necesitate vitală.

Cînd ajunsese la Moscova Gheorghe Castriotu luase în primul rînd legătură cu vestitul om de cultură moldovan Nicolae Milescu. Atunci el era de acum destul de în vîrstă. Îşi încheiase călătoriile prin Extremul Orient, pe unde altădată păşise şi cunoscutul călător Marco Polo. Îşi aşezase atent cele observate la curtea din China sau în călătoria prin Siberia în slove menite şi ele să purceadă la înfruntarea secolelor.

Acum, ca şi în anii tinereţii şi  zbuciumului, era tot în cîmpul diplomaţiei, care îi plăcea atît de mult şi unde se dovedea priceput. Îndeplinind importante însărcinări diplomatice la cancelaria ambasadorilor, folosit şi pentru limbile latină, greacă şi moldovenească, pătrundea în problmele complicate ale diplomaţiei. Solii se opreau şi ei la el înainte de a fi primiţi la ţar. Gheorghe Castriotu cu tît mai mult, în calitate de vecin al patriei marelui cărturar. Solul muntean era o fire inteligentă şi mlădioasă. Chiar la prima întîlnire lăsînd la o parte vorbele delicate ale diplomaţiei a întrat repede în subiect, prezentînd amănunţit lui Nicolae Milescu întregul conţinut al soliei. A rugat să fie îndeplinită dorinţa domnului muntean ca ţarul să-l  primească pe solul său sau conţinutul soliei să ajungă de urgenţă la Petru I. Misiunea se reducea la o rugăminte adresată ţarului în care se cere ajutorul în vederea luptei, avînd drept scop eliberarea popoarelor din Balcani de sub jugul otoman. Aici se conturează scopul politic al lui C.Brâncoveanu şi viziunea sa: influenţa turcească, feudală şi înapoiată trebuia definitiv îndepărtată din principate.

Ajutorul Rusiei însemna o concentrare masivă de forţe antiotomane. Solia nu se mulţumea numai cu afişarea unor vorbe goale. Ea prezenta un plan de acţiune concret, ce se dovedea foarte dinamic şi mai ales realizabil. Austria, folosindu-se de ura pe care o purtau popoarele balcanice faţă de cotropitorii  turci, căutau să-şi realizeze interesele teritoriale ale imperiului habsburgic. Domnitorul Munteniei scria ţarului despre isprăvile diplomaţilor austrieci; „că nemţii îi sâcâie cu diferite vorbe şi bîrfe, propunîndu-le să se închine şi să se supună puterii  cezarului (împăratului Austriei – Al.M.). În legătură cu aceasta, solul transmitea cererea domnului muntean: „rugămu-te, scapă-ne de papiştii şi ieduiţi, care se răfuiesc cu creştinii mai ceva ca turcii”7.

Potrivit planului domnesc, armatele ruse trebuiau să deschidă acţiunea antiotomană, să treacă prin Moldova şi Muntenia pentru a goni pe turci dincolo de Dunăre. Alături de ele trebuiau să între în luptă o armată din populaţia locală în număr aproximativ 10 mii ostaşi conduşi de vestitul căpitan de joimiri (mercenari – Al.M.) Constantin Turculeţ. Prin Gheorghe Castriotu, domnitorul se arăta gata a nu abuza şi a nu aştepta totul de la Petru I. Dimpotrivă, solul său era însărcinat să precizeze că „noi numai acum vă rugăm să ne eliberaţi, dîndu-ne o singură dată ajutor”. Urma ca însuşi Vodă să ridice sabia alături de popoarele sud-dunărene pentru a curăţi pămîntul creştin de busurmani.

Cu părere de rău, situaţia internaţională n-a permis atunci realizarea acestei concentrări de forţe. Europa de sud-est a trecut prin pacea de la Carloviţ cu toate hotărîrile amare aduse de ea. Petru Alexeevici a încheiat în 1700 un tratat separat cu Turcia, fiind nevoit temporar să se arăte binevoitor faţă de aceasta. Deaceea relaţiile între cele două state au continuat în mod mai secret.

În 1700, pe când Gheorghe Castriotu se afla încă în Moscova, Constantin-Vodă îl trimite şi pe Panaiot din Rodos (căruia îi ziceau Panait Radu) în sprijinul acestuia şi cu acelaşi scop. Panaiot era un grec cult şi bine instruit, care se aliniase cauzei popoarelor peninsulei şi care a acţionat sub influenţa acestei puternice convingeri. Peste scurt timp, Castriotu se întoarce în ţară, iar Panaiot reia misiunea celui plecat. El va ţine o strânsă legătură cu curtea domnească şi-l va informa pe Petru I în legătură cu acţiunile înterprinse de turci la Dunăre şi Balcani. Ţarului îi vor fi de folos aceste informaţii, va preţui înalt politica lui Brâncoveanu şi a corpului său de diplomaţi.

CONSTANTIN-BRANCOVEANU

 

La întoarcerea în ţară, Gheorghe Castriotu îi aduce lui Constantin-Vodă ordinul „Andrei Pervozvannîi”8, pe care ţarul îl conferea domnului muntean pentru merite excepţionale. Decretul ţarului era emoţionant: „Anul 1700, august 20. Din ordinul Marelui Suveran şi Marelui Cneaz Petru Alexeevici a toată Rusia Mare şi Mică, şi Albă monarh absolut, baronul Fiodor Alexeevici Golovin a ordonat să se aducă la armurărie pentru a fi expediată domnului muntean o cruce de cavaler şi săbioară cu mâner; la centurele săbioarei; pe deasupra, rubine în  cuibuiri”.9

Constantin Brâncoveanu s-a bucurat nespus de mult, documentul i-a fost înmânat înalta distincţie. Bucuria lui izvora din faptul că existenţa ordinului era o reuşită în politica de apropiere faţă de Rusia şi de închegare a alianţei antiotomane. Domnitorul, după ce-l ascultase cu atenţie pe Gh. Castriotu, care-i mărturisise despre audienţa la ţar, despre întîlnirea cu cancelarul F.A. Golovin şi cărturarul Nicolae Milescu Spătarul l-a fericit cu realizarea cu succes a planurilor domneşti, Constantin-Vodă a citit în toate cele auzite atmosfera de la curtea  ţarului, climatul politic de acolo.

Pentru o alianţă cu Rusia militau şi cei mai înţelepţi reprezentanţi ai vieţii social-politice din Moldova şi Muntenia. Trebuie să-i amintim aici pe cunoscuţii boieri munteni, fraţii David şi Teodor Corbea, care s-au arătat drept iscusiţi diplomaţi.10

David Corbea. El luase parte intens la întreaga politică brîncovinească de pînă atunci. Apoi în casa Cantacuzinilor11, care se pronunţau ferm pentru o alianţă  cu Rusia, aflase multe şi înţelesese şi mai multe. A avut posobilitatea să urmărească destul de bine rezultatele vizitelor lui Gh. Castriotu, să cugete şi cu spiritul lui atît de atent  la toate amănuntele şi capabil să tragă singur concluziile necesare. Domnitorul l-a chemat la el pentru a-i vorbi deschis întreaga gamă de aspecte ale politicii faţă de Rusia. Atunci, în 1702, în ceea ce priveşte politica faţă de Rusia, atît Constantin-Vodă cît şi Cantacuzinii se înscriau pe orbita aceluiaşi punct de vedere. David Corbea întreprinse prima sa călătorie la Moscova, încă în anul 1700, alături de Gh.Castriotu. Necătând la faptul că cu el era vioara întîi, luase cunoştinţă cu drumul, iar cele observate aveau să-i fie de folos, cînd va deveni el trimisul principal al domnitorului muntean la ţarul Rusiei.

E cazul să aducem la cunoştinţa cititorului cîteva cuvinte despre această primă călătorie. Corbea, care îţi îndeplinise strălucit misiunile primite pînă atunci, trebuia numai să-l însoţească pe cunoscutul deja Gh. Castriotu, care culesese câteva succese şi care era în politica între cele două state cum s-ar spune „în miezul lucrurilor”. El trebuia să acumuleze experienţă de la îndrumătorul lui, care cunoştea drumul – un drum lung şi anevoios, făcut cu caretele şi caii, care trebuiau schimbaţi periodic.

Între timp avuse schimbări în situaţia politică a sud-estului european. După pacea de la Carloviţ din 1699 urmase încheierea păcii din 1700 între Petru I şi Mustafa, sultanul turcilor, cît şi de pe altă parte, înfrângerea temporară a Rusiei la Narva în războiul nordic cu Suedia. Legăturile Principatelor cu Rusia şi eventualele tratative trebuiau să se desfăşoare într-o atmosferă şi mai secretă ca până atunci.

Solii munteni aduceau pentru Panait Radu noi sarcini, pe care el trebuia să le îndeplinească. De ei a fost adusă şi cheia unui cifru secret, prin care domnul Munteniei şi ţarul Rusiei aveau să-şi poarte corespondenţa. Gh.Castriotu şi D. Corbea purtau alături de cifru cererile de protecţie a lui Constantin Brâncoveanu şi Cantacuzinilor adresate lui Petru I, ca acesta să le asigure refugiu în Rusia în cazul descoperirii legăturilor secrete de otomani sau vre-un alt pericol.

Nu vom insista prea mult asupra drumului, întrucît petrele bătute de copitele cailor nu mai pot să vorbească, şi nici drumurile de odinioară care s-au încheiat demult în colbul istoriei. Vorbesc numai de întâmplările şi faptele oamenilor, acre au fost consemnate pentru a nu se pierde prin scris.

Drumul i-a dus pe solii munteni mai întâi prin Moldova. Prin Moldova de odinioară a lui Ştefan cel Mare, prin Moldova de la începutul sec. XVIII unde în scaunul domnesc şedea Antioh Vodă Cantemir. Celor doi diplomaţi le era binecunoscută duşmănia celor două neamuri a Cantemiriştilor şi Brîncoveniştilor. Deaceea s-au stăruit să treacă prin Moldova neobservaţi, să pară drept oameni obişnuiţi, îmbrăcaţi în straie simple şi mânaţi la drum de niscaiva treburi negustoreşti. Fără să ştie, însă, să afle mai târziu, că dacă Antioh Vodă manifestă sentimente antibrâncovineşti, în privinţa atitudinii faţă de Rusia drumurile lor se întâlneau. Şi domnitorul Moldovei trimise în taină la Petru cel Mare pe un om de încredere foarte devotat şi talentat în acelaşi timp în ale diplomaţiei, Sava Constantin.12 Nu mai vorbim că Moldova îşi avea şi aşa un reprezentant strălucit la Petru I, drept neoficial, pe cărturarul Nicolae Milescu Spătarul.13

Gh. Castriotu şi D. Corbea au trecut, deci, prin Moldova fără a se reţine prea mult. Au pătruns apoi în întinsele stepe ucrainene, care pentru Corbea, au însemant prilej de meditaţie şi însemnări a celor văzute. Satele erau rare, ascunse de ochiul călătorului în văile apelor. În curând ajunse la Kiev, centrul vechii Rusii chievene, unde s-au odihnit câteva zile şi, schimbând caii, au pornit iar la drum.

Petru_ILa departamentul solilor Gh. Castriotu a luat legătură cu Panait Radu, de la care află, că în Moldova în scaunul căreia se afla Antioh Cantemir, trimisese aici la ţar un trimis diplomatic cu aceeaşi misiune. În zilele care au urmat, stabileşte legătura şi cu cancelarul Golovin Fiodor Alexeevici (1650-1706)14, prin intermediul căruia aduce la cunoştinţă pe ţar cu conţinutul soliei. La Moscova trimişii Munteniei nu s-au aflat mai mult decât câteva săptămâni. Când s-a început anul 1701 îi întâlnim pe cei doi diplomaţi pe drumul întoarcerii în ţară. David Corbea nu avuse timp decît să se familiarizeze cu atmosfera Moscovei, să admire şi să cunoască frumuseţea ei. Stătuse mai mult în casă din cauza timpului aspru. Dar misiunea, cu care venise aici, a fost îndeplinită cu succes. Aveau cu ei cărţile de protecţiune din partea lui Petru I, atât pentru domnitor, cât şi pentru Cantacuzini. În caz de primejdie pentru aceştia, ţarul le garanta găzduire în Rusia potrivit poziţiei şi rangului pe care îl ocupă.15

Mulţumit de succesul trimişilor săi, în plină vară a anului 1702, pe o căldură nesuferită domnitorul Munteniei convoacă o consfătuire secretă la Mogoşoaia, în palatul proaspăt inaugurat. Participanţii erau un mănunchi de vestite personalităţi ale timpului, ce s-au întrunit să hotărască plăzmuirea unie alianţe a popoarelor din Balcani în scopul luptei de eliberare din lanţurile îndelungatei şi asprei dominaţii a Semilunii. Printre cei invitaţi era şi vestitul Dositei, patriarh al Ierusalimului. Consfătuirea elaborase un document sinteză a planurilor ce se făurise acolo. Cel care trebuia că înmâneze ţarului această hotărâre era David Corbea. Tot el trebuia să-l înlocuiască în funcţie de reprezentant permanent pe Panait Radu, care între timp decedase. Corbea trebuia să totalizeze acţiunile celorlaţi trimişi la Moscova şi să încheie tratatul de alianţă a Munteniei cu Rusia.

De data aceasta solia pe care o conducea el era formată din 5 oameni, printre care şi fratele său, Teodor. Au urmat acelaşi drum – drum deja cunoscut de conducătorul soliei şi mult mai uşor, pentru că el era parcurs la începutul lunii septembrie a anului 1702, cînd vara îşi mai prelungea leneşă agonia, având zile calde şi chiar arzătoare. Ajungând la Moscova s–au oprit la „Posolischii Pricaz” unde a fost imediat înregistrată sosirea lor. Aici au fost asiguraţi cu mijloace de existenţă pentru timpul aflării lor în Rusia: bani, hrană, lemne pentru iarna ce se apropia şi furaje pentru cai. Corbea se prezintă de urgenţă la marele cărturar moldovan Nicolae Milescu Spătarul, secretar al cancelariei împărăteşti pentru limbi străine şi consilier preţuit de Petru cel Mare.

Milescu a tradus în grabă şi cu multă silinţă pe baza cifrului secret cele 34 de puncte ale documentului adus de solie. Apoi  textul tradus şi-a urmat drumul său: mai întîi la cancelarul F.A. Golovin, ca apoi acesta să-l înmâneze ţarului.

Nicolae Milescu Spătarul şi David Corbea. Aceasta era de fapt prima întîlnire a celor doi. În 1700 Corbea stătuse puţin la Moscova, iar întâlnirile cu marele cărturar le realizase  Gh. Castriotu. Corbea abia îl cunoscuse pe acesta în treacăt. Acum, întrucât el era conducătorul soliei, luă contact nemijlocit cu marea personalitate a Moldovei, care se afla de multă vreme la curtea ţarului. Şi-a făcut o impresie excelentă, pentru că Nicolae Milescu era unul din acei oameni unici, de o vastă cultură şi peste care vremea nu trecuse în zadar. Studiase istoria, teologia şi filosofia la Academia Patriarhiei Ortodoxe din Constantinopol. Dumnealui nu numai că acumulase comorile, dar şi crease de pe urma asimilării acestea, nerămânând dator epocii şi spiritului său. Deşi la o vârstă înaintată, îşi păstrase claritatea minţii, şi mînuia cu aceiaşi măiestrie numeroasele limbi străine pe care le stăpînea deplin în calitatea sa de la curtea lui Petru I, D. Corbea, bun cunoscător şi el de limbi străine, rămăsese impresionat mai ales de accentul autentic pe care-l punea în pronunţarea fiecărei limbi. Vorba domolă şi chibzuită a cărturarului moldovan îl făcea în discuţie atrăgător. Tot Nicolae Milescu îi aduse vestea lui Corbea că a doua zi îl va prezenta ţarului. Ţarul dădu un fel de petrecere şi aflînd despre solia din Muntenia îi poruncise să-l aducă şi pe D. Corbea. După terminarea petrecerii, ţarul avea de gând să stea de vorbă cu el.

Vestea îl bucură pe David Corbea. În sfârşit dorinţa de a veni în contact cu oficialitatea moscovită, cu diplomaţii şi oamenii politici de vază, cu personalităţi ale culturii ruseşti şi se va realiza. Avea să vadă cu ochii lui şi să înţeleagă moravurile şi obiceiurile de la curtea lui Petru cel Mare. O surpriză plăcută pentru trimisul muntean a fost şi faptul că Nicolae Milescu îl invită la o plimbare prin Moscova. Această autoritate  politică şi culturală care era cărturarul Moldovei Milescu Spătarul îi făcea cinste lui să-i fie ghid prin acest mare oraş, inimă a Rusiei, oraş al ţarilor. David Corbea citise şi ştia câte ceva despre Moscova, acum însă devenise martorul ocular al evenimentelor.

Primirile la Petru I erau simple. D. Corbea venise însoţit de Nicolae Milescu, care se bucura la ţar de trecere liberă la orice ceas de zi sau noapte. Dar cărturarul la cei 66 de ani pe carţi avea în experienţa în domeniul cunoaşterii oamenilor, ştia că ţarului, chiar de nu va spune nimic, nu-i place să fie deranjat decât în  cazuri extreme. Anume deaceea şi Nicolae Milescu a hotărît să aştepte un moment mai potrivit.

După ce Milescu îl prezentă pe D. Curbea ţarului, Petru Alexeevici la rândul său îl prezintă împărătesei Eudichia Feodorovna, apoi cancelarului Golovin. Întreaga petrecere dată în cinstea împărătesei nu dură mai mult de cîteva ore. În cele din urmă Petru I îi sărută mîna împărătesei, trimiţând-o fin la plimbare, îşi luase rămas bun de la ceilalţi însoţitori, iar lui D. Curbea îi făcu semn să rămînă. Peste câteva clipe solul muntean rămase singur în faţa ţarului. Persoana ţarului nu-l intimida, deşi pe lângă statura destul de scundă a diplomatului, Petru părea un uriaş.

Ţarul Petru Alexeevici, potrivit obiceiului său, îl provocă pe solul muntean la discuţie în tot soiul de probleme. În scurt timp ţarul rămase frapat de D. Corbea, care aluneca cu uşurinţă dintr-un domeniu în altul al culturii. Şi chiar în cel al istoriei şi artei ruse, de curând văzute, îşi spunea cu multă competenţă părerea, vorbea frumos şi se exprima cu uşurinţă în ruseşte. Ţarul bănuia că izvorul cunoaşterii limbii sale de către Corbea era slavona întrebuinţată în Moldova şi Muntenia în biserică şi cancelariile domneşti.

Din discuţie, ţarul se convinsese de un singur lucru: popoarele din Balcani aşteptau cu nerăbdare să se ridice la luptă de eliberare naţională de sub jugul turcesc alături de un aliat puternic cum era pe vremea ceea Rusia. Petru I trebuia să folosească în lupta lui împotriva imperiului otoman această concentrare de forţe ce i se oferea. Se gândi  mult timp la hotărârea de la Mogoşoaia şi nu întârzia cu răspunsul domnitorul Munteniei. Acest răspuns era trimis în Muntenia prin Teodor (în unele documente Feodor – Al.M.) fratele lui D. Corbea, car-l însoţise în Rusia.

În răvaşul oficial trimis lui C. Brâncoveanu, Petru cel Mare, arăta că, din nefericire, ţarul nu se putea angaja atunci, ca şi în cazul soliei lui Gh. Castriotu, într-o acţiune deschisă împotriva Turciei, atâta timp cât era proaspăt încheiată pacea cu Turcia de pe urma cărei dobândise Azovul16 şi tot atunci continua războiul nordic dus cu Suedia.

În scurt timp după aceea  la începutul anului 1703, Brâncoveanu trimise o nouă scrisoare lui Corbea pentru Petru Alexeevici. Scrisoarea reedita hotărîrea de la Mogoşoaia într-un stil mai cald şi mai direct. Ţarul se găsea atunci la Voronej. Cancelarul Gavril Ivanovici Golovchin17 scria la 8 februarie 1703 lui Petru I la Voronej: „Am trimis azi la Voronej la D-voastre pe solul muntean D. Corbea, care se afla la curtea ţarului. Împreună cu el am trimis pe traducătorul Nicolae Milescu Spătarul cu  un senator, conform ordinului D-voastre”.

Anul 1706. După şase ani de la victoria asupra lui Petru I la Narva (1700) Carol XII, regele Suediei, se mai socotea invincibil. El izbutise la 24 septembrie să-l silească pe regele Poloniei August al 11-lea să încheie un tratat prin care rupea legăturile cu Rusia. Ţarul a simţit posibilitatea urzirii unei coaliţii suedezo-polonă-turcească, deaceea avea nevoie, ca niciodată, de informaţii despre situaţia din Balcani. La 7 martie 1706 Petru I aflându-se la Minsck îi scria cancelarului său la Moscova că „ar fi foarte bine ca D. Corbea să se găsească acum la noi”. În februarie 1707 după câteva epistole, conţinutul cărora era identic cu cel de mai sus, domnitorul Munteniei permite lui D. Corbea să plece în Rusia.

După un scurt timp D. Corbea este numit consilier diplomatic al lui Petru Alexeevici şi trimis în Transilvania petru a duce tratative cu Francisc Pacoţi19, în persoana căruia ţarul căuta un aliat.

Era ştiut faptul că, Francisc Racoţi în Transilvania a desfăşurat o mare răscoală împotriva jugului habsburgic începută încă în anul 1703, sprijinită de forţele ţăranilor unguri, slovaci şi volohi.

Scopul misiunii a fost îndeplinit. În anul 1707 la Varşovia între voievodul Transilvaniei Racoţi II şi Petru I (în persoana lui D. Corbea – Al.M.) a fost încheiat un tratat de prietenie.20 În caz de război cu Turcia Racoţi îşi lua obligaţia de a trimite în ajutor Rusiei 4000 de ostaşi.21 Această alianţă era secretă şi avea un conţinut antiaustriac şi antiotoman. Ea însemna o manevră a ţarului rus contra Austriei în scopul despărţirii ei de Suedia şi împiedicării prin aceasta a formării unui front  austro-suedez îndreptat împotriva Rusiei.

Victoria strălucită de la Poltava a lui Petru I a schimbat radical situaţia politică şi poziţia Rusiei pe arena europeană. Într-o mare măsură a cresut importanţa Rusiei, atitudinea faţă de diplomaţii ruşi.22 Cu ocazia înfrîngerii suedejilor la Poltava (1709) C. Brâncoveanu i-a trimis lui Petru I o felicitare plină de entusiasm.

La sfîrşitul aceluiaşi an a fost semnată multaşteptata înţelegere antiotomană. Domnul Munteniei făgădui, că atunci, când se va apropia armata rusă, el va trece cu o oaste de 30.000 de oameni de partea Rusiei.

Peste un an, cînd Poarta a declarat război Rusiei, domn în Moldova devine renumitul om de cultură aleasă, cărturaul Dimitrie Cantemir, care la 13 aprilie 1711, la Luţk iscăleşte tratatul secret ruso-moldovenesc, care prevedea trecerea Ţării Moldovei sub ocrotirea Rusiei.25

Deci de partea Rusiei era Domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir, domnitorul Munteniei Constantin Brâncoveanu, voievodul Transilvaniei Francisc Racoţi. Serbii şi populaţia din Muntenegru, care s-au răsculat împotriva turcilor trebuiau de asemeni să se unească cu oştirile ruse trecând prin Muntenia. C. Brâncovineanu a primit de la Petru o sumă solidă de bani pentru a cumpăra provizii şi furaje pentru armata rusă  când vor intra în Moldova.

Se părea că toate sunt prevăzute şi există condiţiile necesare pentru o biruinţă decisivă. Relitatea, însă, a fost alta. Voievodul transilvănean Racoşi a fost înfrânt în ajunul evenimentelor, serbii şi muntenegrii aşteptau operaţii hotărîtoare ale domnitorului muntean, pentru a se uni simultan  cu oştirile ruseşti.

În conformitate cu acordul încheiat anterior, Petru I conta pe ajutorul lui C. Brâncovineanu. Acesta, însă, aflând la întrarea armatei ruse în Moldova a ocupat o poziţie şovăielnică, aşteptînd să vadă de partea cui avea să fie superioritatea, cu atât mai mult, că pe teritoriul Munteniei a intrat o uriaşă armată  turcă.26 Desigur că această relatare e o scornire minciunoasă, ca multe altele de istoricii sovietici moldoveni. Adevărul era altul.

Răscolitor al trecutului, istoric şi sociolog, neîntrecut orator şi iscusit diplomat, mare om politic şi de stat, adept al prieteniei dintre popoare, Mihail Cogălniceanu a purtat întotdeauna un deosebit interes pentru popoarele vecine şi mai ales pentru poporul rus.27 Despre evenimentele de mai sus descrise de Cogălniceanu scria: „Tirania otomană se întemeiază asupra lor (popoarelor din Balcani – Al.M.) şi cu dînsa superstiţia, ignoranţa şi întunericul. La începutul veacului trecut, se iveşte biruitorul lui Carol XII, Petru cel Mare, mărinimosul monarh îşi pleacă un ochi îndurător asupra popoarelor creştine a Turciei. Eroul Rusiei spre mântuirea obştească, se uneşte cu Brâncoveanu şi Cantemir, din zavistea şi pizma28  acestor domni nimicesc un plan aşa de mare şi aşa de bine început”.29

Însă evenimentele îşi urmau nestingherite cursul. La 30 iunie 1711 oştirile ruse au intrat în Moldova. Domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir a trecut de partea ruşilor. Însă domnul Valahiei Brâncoveanu a hotărît să rămână de partea Turciei.

Era o arşiţă nesuferită. Lăcustele au distrus toată iarba. Lipseau nu numai furajele, ci şi proviziile, nu ajungea apă. Oboseala oştirilor ruse de pe urma marşurilor istovitoare şi lipsa acută de provizii au avut drept consecinţă faptul că raportul de formare de forţe n-a fost în favoarea lor: 40 de mii de ostaşi a forţelor ruso-moldave împotriva la 200 de mii turceşti. Necătând la eroismul ostaşilor ruşi şi molodoveni Rusia a fost înfrântă în acest război fiind nevoită să cedeze Turciei cetatea Azov. Dimitrie Cantemir părăseşte Moldova pentru totdeauna. Războiul ruso-turc din 1711 n-a adus eliberare popoarelor din Balcani, dar misiunile diplomatice înterprinse au jucat rolul lor progresiv în dezvolatea relaţiilor diplomatice europene.

În direcţia apropierii cu Rusia au continuat să acţioneze o parte din boerii clarvăzători din Moldova şi Muntenia. E necesar de amintit pe fraţii David şi Teodor Corbea, s-au dovedit a fi adepţi credincioşi ai Rusiei, unde au trecut cu traiul.30

imagesDespre David Corbea se spunea că a fost otrăvit mişeleşte de o mână duşmănoasă din Varşovia, aflându-se aici cu o misiune secretă din partea ţarului Petru Alexeevici.

Tragică a fost şi soarta domnitorului Constantin Brâncoveanu. Aflând de relaţiile secrete care le avuse cu ţarul rus, sulatnul a poruncit să fie adus la Constantinopol împreună cu cei patru feciori ai săi şi decapitaţi.

                                  ALEXANDRU VALERIU MORARU

 

„Opinia” din 4 decembrie 1990

„Opinia” din 6 decembrie 1990

„Opinia” din 8 decembrie 1990

Despre Cronicaru

Alexandru Moraru, Istoric-arhivist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al multor culegeri de documente de arhivă, menționate la Salonul Internațional de Carte din 2010 și 2015, iar cartea Basarabia: Scrisori către Mareșal a intrat în topul celor 10 cele mai citite cărți din Republica Moldova pentru anul 2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s